KÜMİ FRS UYGULAMASI

 


KÜMİ FRS UYGULAMASI

 

Bu çalışmamızda hem MSUGT hem TDHP çerçevesinde hazırlanan finansal tabloların KÜMİ FRS’ye göre çevriminde göz önünde bulundurulması gereken konuları belirteceğiz.

 

MSUGT ile KÜMİ FRS arasındaki işlemler

 

Bağımsız denetime tabi olmayan küçük ve mikro işletmeler için gerçeğe uygun ve ihtiyaca uygunluğu esas alan finansal raporlama standartı (FRS) gereksinimi doğmuştur. Çünkü MSUGT uygulayan işletmelerin finansal tablolarını kısmen gerçeğe uygun hazırlayamadıkları ortaya çıkmıştır. Bu amaçla KGK tarafından BOBİ FRS ve TMS/TFRS’ye göre daha sade biçimde olan KÜMİ FRS oluşturulmuştur.

 

Bilanço esasına göre defter tutan işletmeler, belirlenmiş hadleri aşmaları halinde hem MSUGT/VUK’a göre hem de KÜMİ FRS’ye göre finansal tablo hazırlayacaklardır. Belirlenmiş hadleri aşamayan işletmeler KÜMİ FRS kapsamı dışında bırakılacaktır.

 

Finansal tablolar finansal bilgi taşırlar. Finansal bilgiler finansal tablo kullanıcılarının sağlıklı karar vermesine yardımcı olurlar. Finansal bilgilerin fayda sağlayabilmesi için temel ve destekleyici olarak adlandırılan 2 tür niteliksel özelliklere gereksinimi bulunur.

 

Temel Niteliksel Özellikler

 • İhtiyaca Uygunluk,
 • Gerçeğe Uygun Sunum.

Destekleyici Niteliksel Özellikler

 • Karşılaştırılabilirlik,
 • Doğrulanabilirlik,
 • Zamanında Sunum,
 • Anlaşılabilirlik.

 

Temel niteliksek özelliklerden ihtiyaca uygunluk, finansal bilginin finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkileyebilecek güçte olmaları, yani önemli olmaları demektir. Ayrıca finansal tahminlerde kullanılabilmesi için teyit edilebilir olması da ihtiyaca uygunluğun bir unsurudur.

 

Gerçeğe uygun sunum, finansal tabloların tam olarak, tarafsız olarak ve hatasız olarak bilgi içermesi gereğidir. Gerçeğe uygun sunum finansal tablolardaki bilgilerin kusursuzluğa (Doğruluğa) yakın biçimde oluşturulmasını gerektirir.

 

Destekleyici niteliksek özelliklerden karşılaştırılabilir olma, finansal bilgilerin bir biriyle tutarlı olmasını ve benzer işlemlerde değişmeyen muhasebe politikalarına göre üretilmiş olmasını gerektirir. Doğrulanabilirlik özelliği finansal bilgilerin örneğin fiziki sayım gibi doğrudan veya harici bir yöntemle yeniden hesaplanması gibi dolaylı olarak doğrulanabilmesini gerektirir. Finansal tabloların zamanında sunumu ihtiyaca uygunluğa hizmet etmek amacıyla finansal tablo kullanıcılarının karar almasında yerinde ve zamanında hazırlanmış olmayı gerektirir. Anlaşılabilirlik özelliği finansal tablolardaki bilgilerin kullanıcılarının anlayabileceği açıklıkta olmasını, karmaşıklık içermemesini gerektirir.

 

Finansal tablolar nedir? İşletmenin muhasebe bölümünün raporlama fonksiyonu gereği belli standartlara göre hazırladığı, işletmenin finansal bilgilerinin gösterildiği mali tablolardır.

 

KÜMİ FRS’ye göre finansal tablolar nelerdir? KÜİM FRS gerçeğe uygun ve ihtiyaca uygunluğu esas alan finansal tabloları içermekte olup, FRS KÜMİ FRS’de finansal tablolar seti aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

 • Finansal Durum Tablosu,
 • Kar veya Zarar Tablosu,
 • Dipnotlar.

KÜMİ FRS’nin finansal tablolar seti MSUGT’ye ve BOBİ FRS’ye uygundur, ancak doğrulanabilirlik özelliğine sahip olmamasından dolayı, TMS/TFRS’ye uygun değildir. Her ne kadar KÜMİ FRS doğrulanabilirlik ilkesine yer vermese dahi, her hangi bir denetime tabi tutulduğunda doğrulanabilirlik özelliğinin denetlenmesi söz konusu olacağından, hazırlanan finansal tabloların doğasında bu ilke bulunacaktır.

 

MSUGT ile aynı finansal tablolar setine sahip olan KÜMİ FRS’nin finansal tablolarındaki finansal bilgiler BOBİ FRS finansal bilgi özelliklerine sahiptir. Bu açıdan KÜMİ FRS, MSUGT ile BOBİ FRS arasında bir yere sahiptir.

 

KÜMİ FRS’nin tabi olduğu finansal bilgi özellikleri nelerdir? Bunlar muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar biçiminde açıklanmakta olup TFRS ve BOBİ FRS ile birlikte KÜMİ FRS finansal tablolarında bulunması gereken özelliklerdir. Başka bir değişle, MSUGT’ye göre hazırlanmış finansal tabloların yeniden düzenlenmesini gerektiren özelliklerdir.

 

Muhasebe politikaları özelliği, finansal tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında işletmeler tarafından kullanılan belirli ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ve uygulamalar bulunmasını ve bunlara uygun finansal tablolar hazırlanmasını gerektirir. İşletmeler gerçeğe uygun sunumu gerçekleştirebilmek adına finansal tablolarının hazırlanmasında tercih ettikleri yöntemlerin bulunmasını ve bunların uygulanmasını gerçekleştirirler. Örneğin, duran varlıklarda uygulanacak amortisman yöntemi, yeniden değerleme yöntemi gibi yöntemlerin uygulanma şekilleri gibi özellikler muhasebe politikasını oluşturmaktadır.

 

KÜMİ FRS’ye göre, belirlenmiş bir muhasebe politikası varsa, işletme bu muhasebe politikasını uygular. Eğer bu konuda seçimlik haklar var ise, işletme gerçeğe uygun sunumu gerçekleştirmek için en uygun muhasebe politikasını seçer ve uygular.

 

Muhasebe politikasının değiştirilmesi gerektiğinde, bu politika baştan beri olmak üzere geriye dönük olarak uygulanır. Ancak, baştan beri uygulamak mümkün değilse, cari döneme ve en yakın karşılaştırma yapılacak döneme uygulanacaktır. Örneğin 2023 yılı içerisinde bir muhasebe değişikliği oldu ise, bu politika değişikliği 2022 yılı başından itibaren uygulanacaktır. Değişiklik sonucu ortaya çıkan kar veya zarar ise Geçmiş Yıl Karları/Geçmiş Yıl Zararları hesabında izlenecektir.

 

Muhasebe tahmini, hesapların tutarlarının kesin olarak belirlenemeyip yaklaşık olarak kestirilmesi işlemidir. Muhasebe tahminlerinin değiştirilmesi finansal tablolardaki finansal bilgileri raporlanmasını (Kârı veya zararı) etkileyebilecek düzeyde olabilecektir. Bu durumda, değişikliklerin ileriye doğru yapılması gerekir. Tahmin değişikliği yalnızca cari dönemi ilgilendiriyorsa, cari dönemde kâr veya zarar hesaplarında ekleme yapılır. Ancak gelecekteki dönemleri de ilgilendiriyorsa, hem cari dönemde hem de gelecek dönemin kâr veya zarar hesaplarında değişiklikler yapılır.

 

Finansal tabloların hazırlanmasında hata ve yanlışlıklar finansal tablo kalemlerinin tanınması, ölçülmesi, sunulması ve açıklanması aşamalarında ortaya çıkabilir. Kasıtlı yapılan hatalara muhasebe hilesi denilir.

 

Önemsiz dahi olsa hata içeren muhasebe tabloları KÜMİ FRS’ye uygun değillerdir. Geriye dönük olarak hata ve yanlışlıkların giderilmesi gerekir. Cari dönemde yapılan hatalar cari dönemde, geçmiş dönemde yapılan hatalar ise geriye dönük olarak düzeltilmelidir. Ancak, geçmiş dönemde yapılan hataların düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan kâr veya zarar cari dönemin kâr veya zararına eklenmeyecektir.

 

Geçmişte yapılan hataların düzeltilmesi karşılaştırmalı en erken dönemde düzeltilir. Eğer daha da eski bir dönemde hatalı işlem yapılmışsa, karşılaştırmalı en erken dönemin açılış bakiyeleri düzeltilmelidir.

 

Raporlama döneminden sonra gerçekleşen olaylar da KÜMİ FRS’ye göre finansal tablolar hazırlanırken gerçeğe uygun sunum adına dikkate alınması gereken özelliklerden birisidir. Raporlama döneminden sonra gerçekleşen olaylar düzeltme gerektiren ve düzeltme gerektirmeyen olaylar olarak ikiye ayrılır: Teyit edilebilen işlemler düzeltme gerektirirken, teyit edilemeyen olaylar düzeltme gerektirmezler.

 • Düzeltme gerektirmeyen olaylar: Bunlar işletme yönetiminin bilgisi içerisinde ve kontrolü altında gerçekleşen olaylardır. Örneğin belirli ticari faaliyetlerin sonlandırılması, yeni ortaklıkların veya birleşmelerin gerçekleştirilmesi olayları düzeltme gerektirmemektedir.
 • Düzeltme gerektiren olaylar: Dönem sonu varlığı teyit edilebilen olaylar düzeltme gerektirirler. Gerçeğe uygun sunumu gerçekleştirebilmek adına teyit edilebilen olaylar düzeltme gerektirir. Örneğin raporlama dönemi sonrasında stok satışı yapılması, stok değer düşüklüğü varlıklar ile ilgili düzeltme yapılmasını gerektirir. Kâr üzerinden ödenecek tutarlar da raporlama dönemi sonrasında belirlendi ise, yükümlülüklere bağlı olaylar kaynaklı hesapların da düzeltilmesi gerekecektir.

 

 

TDHP ile KÜMİ FRS arasındaki işlemler

 

Çalışmamızın bu bölümünde TDHP’na uygun olarak hazırlanan finansal tabloların KÜMİ FRS’ye uygun çevrimlerinde neler yapılması gerektiği konuları anlatılacaktır.

 

Bilanço Dönüşümü

Temel mali tablolar arasında yer alan bilançonun KÜMİ FRS’ye çevriminde aşağıda belirtilen işlemler yapılacaktır.

 

Aktifler

Dönen Varlıklar Bölümünün Çevrimi: 

 

Bilançonun aktifleri içerisinde yer alan Dönen Varlıklar bölümü 12 ay içerisinde nakte dönüşmesi beklenen varlıklar olarak tanımlanır: Cari dönem içerisinde tüketilmesi beklenen varlıklardır. KÜMİ FRS ve MSUGT arasında işleyiş farklılıkları vardır.

 

Hazır Değerler/Nakit ve Nakit Benzerleri

 

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

10

Hazır Değerler

10

Nakit ve Nakit Benzerleri

100

Kasa

100

Kasa

101

Alınan Çekler

101

Alınan Çekler

102

Bankalar

102

Bankalar

103

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)

103

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)

104

 

104

Kredi Kartıyla Yapılan Satışlardan Nakit Benzeri Niteliğindeki Alacaklar

105

 

105

Nakit Benzeri Niteliğindeki Menkul Kıymetler

106

 

106

Nakit Benzeri Diğer Varlıklar

107

 

107

 

108

Diğer Hazır Değerler

108

Banka Mevduatı Limit Kullanımı (-)

109

 

109

Nakit ve Nakit Benzeri Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

 

 

100 Kasa Hesabı

 

Türk lirası olarak kullanılan kasa kesabı itibari değer ile kaydedilmekte olup, TDHP ile KÜMİ FRS arasında Türk Lirası Kasa hesabı için farklılık bulunmamaktadır. Ancak gruplandırma adları değiştirilmiştir.

 

Dönem sonlarında Türk lirası kasa hesabı için değerleme yapılması gerekmemekte, ancak döviz kasa hesabı için değerleme yapılması gerekmektedir. Değerleme farkları 664/674 Kur Farkı Kazançları/ Kur Farkı Zararları hesabında izlenecektir. TDHP’ye göre bu farklar 646/656 Kambiyo Kârları/Zararları hesabında izlenmekteydi. Bu durum gelir tablosunda sonucu değiştirmemekle birlikte, hesapların kullanımları farklı yerlerde olmaktadır.

 

Örnek:

FAC A.Ş. 25 Kasım 2022 tarihinde kasasında bulunan 1.000 ABD dolarını döviz kuru 18,6406 TL iken satın almış olsun. Yıl sonunda döviz alış kuru 18,6983 TL olup değerleme işlemi aşağıdaki gibi olacaktır:

 

 

 

 

TDHP/MSUGT

KÜMİ FRS

25 Kasım Tarihli Yevmiye

102

 

Bankalar Hesabı

18.640,60

 

100

Kasa Hesabı

18.640,60

 

31 Aralık Tarihli Yevmiye

102

 

Bankalar Hesabı

57,70

 

646

Kambiyo Kârları Hesabı

57,70

 

 

25 Kasım Tarihli Yevmiye

102

 

Bankalar Hesabı

18.640,60

 

100

Kasa Hesabı

18.640,60

 

31 Aralık Tarihli Yevmiye

102

 

Bankalar Hesabı

57,70

 

664

Finansal Gelirler Hesabı

57,70

 

 

Yukarıdaki işlemde dönem sonu değerlemesi yapılmak suretiyle 646 hesap kullanılmıştır.

Kur farkı gelirleri 664 hesapta izlenmiştir. Ancak hesapların işleyişi aynıdır.

 

 

101 Alınan Çekler Hesabı

Alınan çekler nominal değeri ile kaydedilir. Yabancı para ile alınan çekler ilk edinimdeki efektif alış kurundan kaydedilecek olup, dönem sonu değerlemeleri yapılacak, varsa farklar KÜMİ FRS için 664/674 Kur Farkı Kazançları/ Kur Farkı Zararları hesabında izlenecektir. Hesabın işleyişi TDHP ile aynıdır.

 

102 Bankalar Hesabı

Vadesiz TL mevduat kaydında farklılık bulunmamakla birlikte, vadeli mevduat hesaplarında kayıt farklılıkları bulunmaktadır.

 

KÜMİ FRS’de vadeli mevduat hesapları ile ilgili net açıklamalar bulunmamaktadır. Bu yüzden vade ayrımı yapılmaksızın tüm hesaplar 102 Bankalar Hesabında izlenmelidir.

 

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)

Hesabın kaydedilmesinde KÜMİ FRS ile TDHP arasında farklılık bulunmamaktadır. Ancak vadeli çekler söz konusu olduğunda, özün önceliği kavramına göre, 322 Verilen İleri Tarihli Çekler Hesabının kullanılması gerekir.

 

108 Diğer Hazır Değerler

TDHP’ye göre, günümüzde vadesiz kredi kartı ile yapılan satışların izlendiği hesap, KÜMİ FRS’ye göre gerçeğe uygun değeri göstermek üzere kullanılacak olup, işlemin özelliğine göre aşağıda belirtilen hesaplarda muhasebe işlemleri yapılacaktır:

 

104

Kredi kartıyla yapılan satışlardan nakit ve nakit benzeri niteliğindeki alacaklar

105

Nakit benzeri niteliğindeki menkul kıymetler

106

Nakit benzeri diğer varlıklar

108

Banka mevduatı limit kullanımı (-)

109

Nakit ve nakit benzeri değer düşüklüğü karşılığı (-)

 

 

Menkul Kıymetler/ Finansal Yatırımlar ve Türev Araçları

 

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

11

Menkul Kıymetler

11

Finansal Yatırımlar

110

Hisse Senetleri

110

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarar Yansıtılan Finansal Yatırımlar

111

Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları

111

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelirlere Yansıtılan Finansal Yatırımlar

112

Kamu kesimi Tahvil, senet ve Bonoları

112

İtfa Edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar

113

 

113

Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar

114

 

114

Teminata Verilen Finansal Yatırımlar

115

 

115

Bankalardaki Vadeli Mevduat

116

 

116

Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri

117

 

117

Diğer Finansal Yatırımlar

118

Diğer Hazır Kıymetler

118

Finansal Yatırımlar değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

119

Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

119

Türev Araçlar

 

110 Hisse Senetleri

Borçlanma aracı niteliğindeki finansal varlık ve yükümlülükler ilk defa finansal tablolara alınırken, bunların edinimiyle veya ihracıyla doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetlerinin tamamı gider olarak kâr veya zarara yansıtılır. Bu açıdan KÜMİ FRS ile TDHP arasında farklılık bulunmamaktadır.

 

111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları

KÜMİ FRS’ye göre, finansal borçlanma araçlarının ilk edinim bedelinin piyasa bedeli olarak ölçülmesini gerekir. Edinim sırasında katlanılan maliyetlerin ise doğrudan gider olarak izlenmesi gerekecektir. Bu açıdan KÜMİ FRS ile TDHP arasında farklılık bulunmamaktadır, ancak dönem sonu değerlemelerinde etkin faiz yöntemi ve maliyetlerin itfa edilmiş değeri ile değerleme yapılmasını öngörmüştür.

 

Örnek:

FAC A.Ş. özel kesim tarafından ihraç edilen nominal değeri 25.000 TL olan kupon faiz ödemeleri 6 aylık ve 300 TL olarak 2 yıllık vadesi olan bu tahvili 25 TL komisyon bedeli ödemek suretiyle 22.500 TL’ye 1 Mayıs 2022 tarihinde satın almıştır. 31 Aralık 2022 tarihinde değerleme işlemi yapılmamıştır. Daha sonra bu tahvili 1 Nisan 2023 tarihinde 24.000 TL’ye satmıştır.

 

TDHP/MSUGT

KÜMİ FRS

1 Mayıs 2022 Tarihli Yevmiye Kaydı

111

 

Özel Kesim Tahvilleri Hesabı

22.500

653

 

Komisyon Giderleri Hesabı

25

 

102

Bankalar Hesabı

22.525

 

30 Kasım 2022 Tarihli Yevmiye Kaydı

102

 

Bankalar Hesabı

300

 

642

Faiz Gelirleri Hesabı

300

1 Nisan 2022 Tarihli Yevmiye Kaydı

102

 

Bankalar Hesabı

24.000

 

111

Özel Kesim Tahvilleri Hesabı

22.500

 

642

Faiz Gelirleri Hesabı

1.500

 

 

1 Mayıs 2022 Tarihli Yevmiye Kaydı

112

 

İtfa Esilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar Hesabı

22.525

 

102

Bankalar Hesabı

22.525

 

30 Kasım 2022 Tarihli Yevmiye Kaydı

102

 

Bankalar Hesabı

300

 

661

Finansal Gelirler Hesabı

300

30 Kasım 2022 Tarihli Yevmiye Kaydı

112

 

İtfa Edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar Hesabı

*919,02

 

661

Finansal Gelirler Hesabı

*919,02

 31 Aralık 2022 Tarihli Yevmiye Kaydı

112

 

İtfa Edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar Hesabı

*158,06

 

661

Finansal Gelirler Hesabı

*158,06

1 Nisan 2023 Tarihli Yevmiye Kaydı

102

 

Bankalar Hesabı

24.000

 

112

İtfa Edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar Hesabı

23.602,08

 

661

Finansal Gelirler Hesabı

397,92

 

 

Dönem sonu değerlemesi yapılmamıştır.

*Yıllık Etkin Faiz Oranı %8,16’dır.

 

 

112 Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları

KÜMİ FRS’ye göre, bu hesabın işleyişi 111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı ile uyumludur.

 

118 Diğer Menkul Kıymetler

KÜMİ FRS’ye göre, menkul kıymetler içerisinde türev araçlar hariç, diğer tüm finansal araçlar (menkul kıymetler) 117 Diğer Finansal Yatırımlar Hesabında izlenecektir.

 

119 Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

KÜMİ FRS’ye göre, finansal varlıkların değer düşüklükleri 118 Finansal Yatırımlar değer Düşüklüğü Karşılıkları (-) Hesabından izlenir. Finansal yatırımların değer düşüklüğü, 657 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Değer Azalış Zararları hesabına aktarılır.

 

Sonradan gerçekleşen olaylar neticesinde değer düşüklüğü ortadan kalkmış veya azalmış ise, 657 sayılı hesap çalıştırılmak suretiyle gerekli düzeltmeler yapılır ve fakat her hal ve takdirde varlık defter değeri tutarını aşamaz.

 

KÜMİ FRS hesap planında yer alan Finansal Yatırımlar Grubunda yer alan ve TDHP’den farklı olan hesaplar aşağıdaki gibidir.

111

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelirlere Yansıtılan Finansal Yatırımlar

113

Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar

114

Teminata Verilen Finansal Yatırımlar

115

Bankalardaki Vadeli Mevduat

116

Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri

117

Diğer Finansal Yatırımlar

 

Maliyetle ölçülen finansal yatırımlar 113 Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar hesabında izlenir. Örneğin borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin iktisabında 110 hesap yerine 113 hesap kullanılacaktır.

TDHP’ye göre, 118 hesapta izlenen türev araçlar KÜMİ FRS’ye göre, 119 Türev Araçlar Hesabında izlenmelidir.

 

Ticari Alacaklar

Bir yıl içerisinde nakte dönüşmesi beklenen ticari ilişkilerden kaynaklanan senetli veya senetsiz alacakların izlendiği gruptur. KÜMİ FRS ile TDHP arasında farklılık bulunmamaktadır. Ancak bazı işlemlerin izlendiği hesap adları farklıdır.

 

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

12

Ticari Alacaklar

12

Ticari Alacaklar

120

Alıcılar

120

Müşteriden Alacaklar

121

Alacak Senetleri

121

Alacak Senetleri

122

Alacak Senetleri Reeskontu (-)

122

Alınan İleri Tarihli Çekler

123

 

123

Kredi Kartıyla Yapılan Satışlardan Alacaklar

124

Kazanılmamış Finansal Kiralama Gelirleri (-)

124

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

125

 

125

Üye Aidatlarından Alacaklar

126

Verilen Depozito ve Teminatlar

126

Diğer Ticari Alacaklar

127

Diğer Ticari Alacaklar

127

Şüpheli Ticari Alacaklar

128

Şüpheli Ticari Alacaklar

128

Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)

129

Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)

129

Ticari Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

 

120 Alıcılar/Müşteriden Alacaklar Hesabı

KÜMİ FRS ile TDHP arasında farklılık bulunmamakla beraber, muhasebe kayıtları farklı yapılacaktır.

 

Örnek:

FAC A.Ş. 1 Haziran 2022 tarihinde peşin bedeli 4.000 TL olan malı 2 yıl vadeli olarak 4.840 TL+KDV’ye satmıştır. %20 KDV peşin tahsil edilmiştir.

 

TDHP/MSUGT

KÜMİ FRS

1 Haziran 2022 Tarihli Yevmiye Kaydı

100

 

Kasa Hesabı

968

220

 

Alıcılar Hesabı

4.840

 

600

Yurtiçi Satışlar

4.000

 

602

Diğer Gelirler

840

 

391

Hesaplanan KDV

968

31 Aralık 2022 Tarihli Yevmiye Kaydı

120

 

Alıcılar Hesabı

4.840

 

220

Alıcılar Hesabı

4.840

 

 

1 Haziran 2022 Tarihli Yevmiye Kaydı

100

 

Kasa Hesabı

968

220

 

Alıcılar Hesabı

4.840

 

600

Yurtiçi Satışlar

4.000

 

228

Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri Hesabı

840

 

391

Hesaplanan KDV

968

31 Aralık 2022 Tarihli Yevmiye Kaydı

228

 

Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri Hesabı

*244

 

640

Esas Faaliyet Gelirleri

*244

31 Aralık 2022 Tarihli Yevmiye Kaydı

120

 

Alıcılar Hesabı

4.840

 

220

Alıcılar Hesabı

4.840

31 Aralık 2022 Tarihli Yevmiye Kaydı

228

 

Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri Hesabı

*418

 

640

Esas Faaliyet Gelirleri

*418

01 Haziran 2023 Tarihli Yevmiye Kaydı

228

 

Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri Hesabı

*178

 

640

Esas Faaliyet Gelirleri

*178

Satışta vade farkı tutarı gelir hesaplarında izlenmiştir. Vade farkları cari dönemin geliri olmuştur.

*Yıllık Etkin Faiz Oranı %10’dur. Her yılın vade farkı tutarı etkin faiz yöntemi ile gelir hesaplarına aktarılmıştır. Vade farkları elde edildiği dönemlerde gelir kaydedilecektir.

 

121 Alacak Senetleri

KÜMİ FRS ile TDHP tamamen birbiri ile uyumlu olup ilk ölçümler itibari değer üzerinden yapılacaktır. Dönem sonlarında reeskont işlemine tabi tutulur.

 

122 Alacak Senetleri Reeskontu (-)/128 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)

KÜMİ FRS ile TDHP tamamen birbiri ile uyumludur. Ancak TDHP’de uygulaması ihtiyari olduğu için KÜMİ FRS’de mutlaka reeskont işlemi yapılacaktır. TDHP’ye göre, 122 hesapta izlenen tutarlar  KÜMİ FRS’ye göre, 128 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-) Hesabında izlenmelidir.

 

 

124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Gelirleri (-)

TDHP’ye göre, leasing işletmelerinin senetsiz alacaklarının kira ödeme günü ile bugünkü değeri arasındaki farkının izlendiği 124 hesapta izlenen tutarlar  KÜMİ FRS’ye göre, 128 Ertelenmiş Vade Farkları Gelirleri Hesabında izlenmelidir. KÜMİ FRS’ye göre, 128 hesaba, gelecek aylarda kâr veya zarar hesaplarında gelir yazılacak vade farkları aktarılacaktır.

 

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

TDHP’ye göre, 126 hesapta izlenen tutarlar  KÜMİ FRS’ye göre, 134 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmelidir.

 

127 Diğer Ticari Alacaklar/126 Diğer Ticari Alacaklar

TDHP’ye göre, 127 hesapta izlenen tutarlar  KÜMİ FRS’ye göre, 126 Diğer Ticari Alacaklar Hesabında izlenmelidir.

 

128 Şüpheli Ticari Alacaklar/127 Şüpheli Ticari Alacaklar

KÜMİ FRS ile MSUGT arasında hesabın işleyişi yönünden farklılıklar vardır. Yani, MSUGT’ye göre şüpheli ticari alacaklar kanunen belirlenirken, KÜMİ FRS’ye göre çeşitli nedenler ile tahsil imkanlarının güçleşmiş olan alacaklar kapsama girmektedir.

 

129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)/Ticari Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

KÜMİ FRS şüpheli ticari alacak karşılığını değer düşüklüğü olarak tanımlamış ve bu işlemi zorunlu tutmuştur. Gerçeğe uygun değer üzerinden karşılık ayrılması gerekmektedir.

 

TDHP’den farlılık anlamında KÜMİ FRS hesap planında aşağıdaki hesaplar da bulunur:

 

122

Alınan İleri Tarihli Çekler

123

Kredi Kartıyla Yapılan Satışlardan Alacaklar

124

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

125

Üye Aidatlarından Alacaklar

 

Finansal tablo kullanıcılarının ihtiyacına uygun olarak detaylı olarak ayrıştırılan bu hesaplarla KÜMİ FRS, gerçeğe uygun değerlenmiş ve ayrıntılı sınıflandırılmış finansal bilgileri içermektedir.

 

Diğer Alacaklar

TDHP ve KÜMİ FRS’de diğer alacaklar grubu birbiri ile uyumludur. Esas faaliyet konusu dışında kalan senetli veya senetsiz alacakların izlendiği gruptur.

 

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

13

Diğer Alacaklar

13

Diğer Alacaklar

130

 

130

 

131

Ortaklardan Alacaklar

131

Ortaklardan Alacaklar

132

İştiraklerden Alacaklar

132

Bağlı Ortaklıklardan, İştiraklerden ve Müşterek Girişimlerden Alacaklar

133

Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

133

Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar

134

 

134

Verilen Depozito ve Teminatlar

135

Personelden Alacaklar

135

Personelden Alacaklar

136

Diğer Çeşitli Alacaklar

136

Diğer Çeşitli Alacaklar

137

Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)

137

Şüpheli Diğer Alacaklar

138

Şüpheli Diğer Alacaklar

138

Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri(-)

139

Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

139

Diğer Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

 

131 Ortaklardan Alacaklar

TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur.

 

132 İştiraklerden Alacaklar /Bağlı Ortaklıklardan, İştiraklerden ve Müşterek Girişimlerden Alacaklar

Yatırım yapılan işletmenin üzerinde önemli bir etkenin bulunması, örneğin bir işletmenin %20 ve daha fazla oy hakkında sahip olunması iştirak olarak belirlenmiştir. Başka bir işletme tarafından kontrol edilen işletme de bağlı ortaklık olarak belirlenmiştir. KÜMİ FRS hesap planında iştirakler ve bağlı ortaklıklar ile ilgili alacaklar 132 Bağlı Ortaklıklardan, İştiraklerden ve Müşterek Girişimlerden Alacaklar hesabında izlenmektedir.

 

135 Personelden Alacaklar

TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur.

 

136 Diğer Çeşitli Alacaklar-138 Şüpheli Diğer Alacaklar/136 Diğer Çeşitli Alacaklar-137 Şüpheli Diğer Alacaklar

TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur.

 

137 Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)/138 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri(-)

İtibari-nominal değeri ile izlenen varlıkların reeskonta tabi tutulması suretiyle izlenilen kayıtların yerine KÜMİ FRS’de vadeden dolayı elde edilecek gelirlerin 138 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri(-) hesabında izlenmesi söz konusudur. Vergi Usul Kanunu’na göre reeskontun ihtiyari olması karşısında KÜMİ FRS için gerçeğe uygun sunum amaçlandığından hesabın işleyiş tarzı farklılık göstermektedir.

 

139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur.

 

Stoklar

TDHP ile KÜMİ FRS arasında farklılıklar bulunmaktadır.

 

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

15

Stoklar

15

Stoklar

150

İlk Madde Malzeme

150

İlk Madde Malzeme

151

Yarı Mamuller

151

Yarı Mamuller

152

Mamuller

152

Mamuller

153

Ticari Mallar

153

Ticari Mallar

154

 

154

Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri

155

 

155

Tamamlanmış Hizmet Maliyetleri

156

 

156

Yoldaki Stoklar

157

Diğer Stoklar

157

Diğer Stoklar

158

Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

158

Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

159

Verilen Sipariş Avansları

159

Verilen Sipariş Avansları

 

KÜMİ FRS ve TDHP, stoklar için 1 yıldan kısa vadeli alımlarda vade ayrımı yapmaksızın nakit tutar üzerinden stokları kayıtlara almaktadır. Satın alma ve dönüştürme maliyetleri açısından farklılıklar görülmektedir. Ancak KÜMİ FRS’de stoklar için, net gerçekleşebilir yöntemi uygulanmamaktadır. Ancak 1 yıldan daha uzun süreli vadeler için vade farkı ayrıştırması yapılacaktır. Fark tutar 650 Ticari Borçlara İlişkin Vade Farkları hesabına aktarılacaktır.

 

150-151-152-153 Stok Hesapları

KÜMİ FRS’ye göre, stokların satın alımında katlanılan vade farkı maliyetinin cari dönem kâr/zararına yansıtılması gerekir. İşletmeler stoklar hesabını nakit değer ile ölçecektir.

Stoklar, vade farkı ayrıştırılmaksızın, ödenen veya ödenmesi beklenen nakit tutar üzerinden ölçülür. Stoklara ilişkin borçlanma maliyetleri oluştukları dönemde kâr veya zarara yansıtılır.

 

Örnek:

FAC A.Ş. 1 Haziran 2022 tarihinde peşin bedeli 10.000 TL olan malı  15 ay vadeli olarak 12.000 TL bedelle satın almıştır. KDV oranı %20’dir.

 

TDHP/MSUGT

KÜMİ FRS

1 Haziran 2022 Tarihli Yevmiye Kaydı

153

 

Ticari Mallar Hesabı

12.000

191

 

İndirilecek KDV Hesabı

2.400

 

420

Satıcılar Hesabı

14.400

31 Aralık 2022 Tarihli Yevmiye Kaydı

420

 

Satıcılar Hesabı

14.400

 

320

Satıcılar Hesabı

14.400

 

 

1 Haziran 2022 Tarihli Yevmiye Kaydı

153

 

Ticari Mallar Hesabı

12.000

191

 

İndirilecek KDV Hesabı

2.400

 

420

Satıcılar Hesabı

14.400

31 Aralık 2022 Tarihli Yevmiye Kaydı

420

 

Satıcılar Hesabı

14.400

 

320

Satıcılar Hesabı

14.400

 

 

THDP ve KÜMİ FRS aynı şekilde muhasebeleştirilir.

THDP ve KÜMİ FRS aynı şekilde muhasebeleştirilir.

 

İlk iktisaptan sonra yürütülecek vade farkı tutarı 780 Finansman Giderleri hesabında muhasebeleştirilecektir.

 

Stokların dönüştürülmesinde TDHP ile KÜMİ FRS birbiri ile uyumlu olup tam maliyet yöntemi kullanılmaktadır: Dönem içinde ortaya çıkan tüm maliyetler toplanmak suretiyle maliyet belirlenmektedir.

 

157 Diğer Stoklar

TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur.

 

158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

Gerçeğe uygun sunum ilkesine göre, tüm işletmeler dönem sonlarında değerleme işlemi yaparken, ilgili değer düşüklüğünü hesaplayarak finansal tablolarını hazırlar. Bu açıdan TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur.

 

KÜMİ FRS’ye göre, raporlama dönemi sonunda stokların tahmini satış fiyatının maliyet bedelinden %10 veya daha fazla düşük olması durumunda söz konusu değer düşüklüğü tutarı finansal tablolara yansıtılır. Bu tutar, değer düşüklüğü zararını oluşturur ve Kâr veya Zarar Tablosunda “Satışların Maliyeti” kaleminde gösterilir.

 

159 Verilen Sipariş Avansları

TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur.

 

 

 

Hizmet Maliyetleri

KÜMİ FRS ile TDHP arasında bulunan farklılıklardan en önemlisi KÜMİ FRS’de hizmet maliyetlerinin stoklar grubunda yer almasıdır.

154

Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri

155

Tamamlanmış Hizmet Maliyetleri

156

Yoldaki Stoklar

 

154 Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri hesabı 151 Yarı Mamuller hesabı ile aynı işleyiş tarzına sahiptir. 155 Tamamlanmış Hizmet Maliyetleri hesabı da 152 mamuller hesabı gibi işlemektedir. 156 Yoldaki Stoklar hesabı, işletmenin iktisap edip henüz deposuna gelmeyen stok kalemleri için kullanılmaktadır.

 

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri

 

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

17

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri

16

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri

170

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri

160-167

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri

179

Taşeronlara Verilen Avanslar

168

Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı

 

 

169

Taşeronlara Verilen Avanslar

 

KÜMİ FRS hesap planında 160-167 Numaralı Hesaplar Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetlerini izlemekte kullanılır.

 

Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

Bir yıl içerisinde giderleştirilmesi beklenen borçların ve tahsil edilmesi beklenen alacakların izlendiği gruptur. TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur.

 

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

18

Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

18

Peşin Ödenmiş (Gelecek Aylara Ait) Giderler ve Gelir Tahakkukları

180

Gelecek Aylara Ait Giderler

180

Peşin Ödenmiş (Gelecek Aylara Ait) Giderler

181

Gelir Tahakkukları

181

Gelir Tahakkukları

 

 

182

Önceden Yapılan İnşa (Taahhüt) ve Hizmet İşleri

 

 

188

Sayım ve Tesellüm Noksanları

 

 

189

Sayım ve Tesellüm Noksanları Karşılıkları (-)

 

180 Gelecek Aylara Ait Giderler

TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur.

 

181 Gelir Tahakkukları

TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur.

KÜMİ FRS ile TDHP’de yer almayan aşağıdaki hesaplar eklenmiştir.

182

Önceden Yapılan İnşa (Taahhüt) ve Hizmet İşleri

188

Sayım ve Tesellüm Noksanları

189

Sayım ve Tesellüm Noksanları Karşılıkları (-)

 

 

Diğer Dönen Varlıklar

Diğer dönen varlıklar grubu TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur.

 

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

19

Diğer Dönen Varlıklar

19

Diğer Dönen Varlıklar

190

Devreden KDV

190

Devreden KDV

191

İndirilecek KDV

191

İndirilecek KDV

192

Diğer KDV

192

Diğer KDV

193

Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar

193

Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar

194

İş Avansları

194

 Verilen İş ve Personel Avansları

195

Personel Avansları

195

Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar

196

Sayım ve Tesellüm Fazlaları

196

Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar

197

Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar

197

Satış Amaçlı Elde Tutulan Gruplara İlişkin Varlıklar

198

Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-)

198

Ortaklara Dağıtım Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar ile Gruplara İlişkin Varlıklar

199

 

199

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar

 

196-199 Numaralı Hesaplar KÜMİ FRS’de kullanılmayacaktır.

 

Duran Varlıklar Bölümünün Çevrimi: 

 

Bilançonun aktifleri içerisinde yer alan Duran Varlıklar bölümü işletmeye birden fazla faaliyet döneminde katkı sağlaması beklenen varlıklar olarak tanımlanır. KÜMİ FRS ve MSUGT arasında işleyiş farklılıkları vardır.

 

Ticari Alacaklar

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

22

Ticari Alacaklar

22

Ticari Alacaklar

220

Alıcılar

220

Müşteriden Alacaklar

221

Alacak Senetleri

221

Alacak Senetleri

222

Alacak Senetleri Reeskontu (-)

222

Alınan İleri Tarihli Çekler

223

 

223

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)

224

Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)

224

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

225

 

225

Üye Aidatlarından Alacaklar

226

Verilen Depozito ve Teminatlar

226

Diğer Ticari Alacaklar

227

 

227

Şüpheli Ticari Alacaklar

228

 

228

Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)

229

Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)

229

Ticari Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

 

TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur. 223 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) hesabı ile uzun vadeli olarak verilen çeklerin izlenmesi sağlanmıştır.

 

Diğer Alacaklar

 

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

23

Diğer Alacaklar

23

Diğer Alacaklar

230

Ortaklardan Alacaklar

230

 

231

İştiraklerden Alacaklar

231

Ortaklardan Alacaklar

232

Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

232

Bağlı Ortaklıklardan, İştiraklerden ve Müşterek Girişimlerden (Anlaşmalardan)     Alacaklar

233

 

233

Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar

234

 

234

Verilen Depozito ve Teminatlar

235

Personelden Alacaklar

235

Personelden Alacaklar

236

Diğer Çeşitli Alacaklar

236

Diğer Çeşitli Alacaklar

237

Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)

237

Şüpheli Diğer Alacaklar

238

 

238

Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)

239

Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

239

Diğer Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

 

12 ay içerisinde nakte dönüşmesi beklenmeyen Diğer Alacaklar için vade ayrımı yapılarak 228 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-) hesabı kullanılmalıdır.

 

Mali Duran Varlıklar ve Finansal Yatırımlar

 

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

24

Mali Duran Varlıklar

20

Finansal Yatırımlar

240

Bağlı Menkul Kıymetler

200

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Yatırımlar

241

Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

201

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelirlere Yansıtılan Finansal Yatırımlar

242

İştirakler

202

İtfa Edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar

243

İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)

203

Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar

244

İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

204

Teminata Verilen Finansal Yatırımlar

245

Bağlı Ortaklıklar

205

Bankalardaki Vadeli Mevduat

246

Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)

206

Kullanımı Kısıtlanmış Banka Kalanları

247

Bağlı Ortaklıklar     Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

207

Diğer Finansal Yatırımlar

248

Diğer Mali Duran Varlıklar

208

Finansal Yatırımlar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

249

Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)

209

Türev Araçlar

 

 

210

İştiraklerdeki Yatırımlar

 

 

211

İş Ortaklıklarındaki veya Müşteriden Kontrol Edilen İşletmelerdeki Yatırımlar

 

 

212

Bağlı Ortaklıklar

 

 

218

Ortaklıklardaki Yatırımlar Sermaye Taahhütleri (-)

 

 

219

Ortaklıklardaki Yatırımlar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

 

TDHP’de finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaca uygunluk esasına dayalı bilgiye ulaşamamalarından ötürü, KÜMİ FRS, gerçeğe uygunluk ve ihtiyaca uygunluk esaslarına göre finansal tablo kullanıcılarının finansal bilgileri daha etkili yorumlayabilmesini sağlamaktadır.

 

KÜMİ FRS, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ilk ve sonraki değerlemelerinin maliyet yöntemi ile yapılmasını belirtmekte ve öz kaynak yöntemine yer vermemektedir.

 

Maddi Duran Varlıklar

TDHP ile KÜMİ FRS hesap planları birbiri ile uyumludur.

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

25

Maddi Duran Varlıklar

25

Maddi Duran Varlıklar

250

Arazi ve Arsalar

250

Arazi ve Arsalar

251

Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri

251

Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri

252

Binalar

252

Binalar

253

Tesis, Makine ve Cihazlar

253

Tesis, Makine ve Cihazlar

254

Taşıtlar

254

Taşıtlar

255

Demirbaşlar

255

Demirbaşlar

256

Diğer Maddi Duran Varlıklar

256

Diğer Maddi Duran Varlıklar

257

Birikmiş Amortismanlar (-)

257

Maddi Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

258

Yapılmakta Olan Yatırımlar

258

Birikmiş Amortismanlar (-)

259

Verilen Avanslar

259

Yapılmakta Olan Maddi Duran Varlık Yatırımları ve Verilen Avanslar

 

KÜMİ FRS maddi duran varlıkların ilk ölçümünde maliyet bedelini kullanmak suretiyle TDHP ile uyumludur. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin ayrıştırılması KÜMİ FRS’de ihtiyaridir. KÜMİ FRS’ye göre maddi duran varlığın 1 yıldan az olan tüm borçlanma maliyetleri oluştukları dönemde kâr veya zarara aktarılacaktır, oysa TDHP/MSUGT gereğince borçlanma giderleri direkt maliyete aktarılıyordu.

 

 

 

Örnek:

FAC A.Ş. inşaatı 10 ay süren bir yönetim binası için banka kredisi kullanmıştır. Borçlanma maliyetleri hariç 1.000.000 TL bedel karşılığı harcama yapılmıştır. Borçlanma maliyeti 250.000 TL olmuştur. Arsa maliyeti 200.000 TL’dir.

 

TDHP/MSUGT

KÜMİ FRS

25 Kasım 2022 Tarihli Yevmiye Kaydı

258

 

Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı

1.250.000

 

250

Arazi ve Arsalar Hesabı

200.000

 

329

Diğer Ticari Borçlar Hesabı

1.050.000

 

 

25 Kasım 2022 Tarihli Yevmiye Kaydı

258

 

Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı

1.000.000

 

250

Arazi ve Arsalar Hesabı

200.000

 

780

Finansman Gideri

250.000

 

329

Diğer Ticari Borçlar Hesabı

800.000

Borçlanma maliyetleri iktisap edilen varlığın maliyetine eklenmiştir.

Borçlanma maliyetleri direkt gider olarak kaydedilir.

 

Amortismanlar

KÜMİ FRS’ye göre, arsa ve araziler hariç maddi duran varlıklar için amortisman uygulaması zorunludur. Maddi duran varlığın faydalı ömür süresince toplam amortisman sistematik olarak dağıtılacaktır. Maddi duran varlıklarda kıst amortisman uygulaması yapılır ve kullanım süresi günlük olarak hesaplanır.

 

Amortismana tabi tutar maddi duran varlığı maliyet bedeli veya yeniden değerlemeye tabi tutulmuş ise, bu değerden kalıntı değerinin indirilmesinden sonra bulunan tutarıdır. KÜMİ FRS’de yeniden değerleme yapılması ihtiyaridir, ancak gerçeğe uygun değerin tespiti için yeniden değerleme yapılması önerilir.

 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

TDHP ile KÜMİ FRS maddi olmayan duran varlıklar grubunda kısmen uyumludur.

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

26

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

26

Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar

260

Haklar

260

Şerefiye

261

Şerefiye

261

Haklar

262

Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri

262

İşletme Dışından Elde Edilmiş Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

263

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

263

İşletme içinde Oluşturulmuş Maddi Olmayan Duran Varlıklar

264

Özel Maliyetler

264

Geliştirme Maliyetleri

265

 

265

Maden Kaynakları Arama ve Değerlendirme Varlıkları

266

 

266

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

267

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

267

Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

268

Birikmiş Amortismanlar (-)

268

Birikmiş Amortismanlar (-)

269

Verilen Avanslar

269

Verilen Avanslar

 

KÜMİ FRS’de kuruluş giderleri aktifleştirilmeyip doğrudan dönemin gideri olarak kaydedilecektir. Araştırma ve Geliştirme giderleri de direkt olarak dönem giderine aktarılacaktır. İşletme içerisinde oluşturulan maddi olmayan duran varlıklar aktifleştirilmeyip doğrudan dönem giderlerine aktarılması gerekmektedir.

 

KÜMİ FRS’de özel maliyetler maddi duran varlıklar içerisinde yer almaktadır: 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar hesabında izlenecektir.

 

Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

28

Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

28

Peşin Ödenmiş (Gelecek Yıllara Ait) Giderler ve Gelir Tahakkukları

280

Gelecek Yıllara Ait Giderler

280

Peşin Ödenmiş (Gelecek Yıllara Ait) Giderler

281

Gelir Tahakkukları

281

Gelir Tahakkukları

 

 

289

Ertelenmiş Vergi Varlığı

 

Diğer Duran Varlıklar

TDHP ile KÜMİ FRS hesap planları birbiri ile uyumludur.

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

29

Diğer Duran Varlıklar

29

Diğer Duran Varlıklar

290

 

290

 

291

Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV

291

 

292

Diğer KDV

292

Diğer KDV

293

Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar

293

Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar

294

Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar

294

Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar

295

 

295

 

296

 

296

Kullanım Dışı Maddi Duran Varlıklar

297

Diğer Çeşitli Duran Varlıklar

297

Diğer Çeşitli Duran Varlıklar

298

Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

298

Diğer Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

299

Birikmiş Amortismanlar (-)

299

Birikmiş Amortismanlar (-)

 

 

Pasifler

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bölümünün Çevrimi: 

 

Mali Borçlar

İşletmenin finans kuruluşlarına olan yükümlülük ve borçlanma araçlarından kaynaklanan yükümlülüklerin izlendiği gruptur.

 

 

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

30

Mali Borçlar

30

Finansal Yükümlülükler

300

Banka Kredileri

300

Banka Kredileri

301

Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

301

Diğer Finans Kuruluşlarına Borçlar

302

Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti Hesabı (-)

302

Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri

303

Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri

303

Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler

304

Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri

304

Çıkarılmış Bonolar, Senetler ve Diğer Borçlanma Araçları

305

Çıkarılmış Bonolar ve Senetler

305

Çıkarılmış Tahvil ve Uzun Vadeli Borçlanma Araçlarının Anapara Taksit ve Faizleri

306

Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler

306

Paylara Dönüştürülebilir Borçlanma Araçlarının Finansal Yükümlülük Bileşenleri

307

 

307

Diğer Finansal Yükümlülükler

308

Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)

308

Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri (-)

309

Diğer Mali Borçlar

309

Türev Araçlardan Borçlar

 

KÜMİ FRS ile TDHP’nin hesap planı açıklamaları birbiri ile uyumludur.

 

301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

KÜMİ FRS’de finansal kiralama şirketleri dışında kalan tüm finansal kuruluşlara borçların izlenebildiği 301 Diğer Finans Kuruluşlarına Borçlar hesabının kullanılması gerekir.

 

Finansal kiralama işlemeleri bir varlığın iktisap edilmesi değil, kullanım hakkının elde edilmesidir. KÜMİ FRS’ye göre, finansal kiralama işleminde katlanılan maliyetler aktifleştirilecektir. TDHP ile uyumludur.

 

306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler

TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur.

 

308 Menkul Kıymetler İhraç Farkları

TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur.

 

Ticari Borçlar

TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur.

 

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

32

Ticari Borçlar

32

Ticari Borçlar

320

Satıcılar

320

Satıcılar

321

Borç Senetleri

321

Borç Senetleri

322

Borç Senetleri Reeskontu (-)

322

Verilen İleri Tarihli Çekler

323

 

323

 

324

 

324

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

325

 

325

Faturası Beklenen Alımlardan Borçlar

326

Alınan Depozito ve Teminatlar

326

Diğer Ticari Borçlar

327

 

327

 

328

 

328

Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri (-)

329

Diğer Ticari Borçlar

329

 

 

322 Borç Senetleri Reeskontu (-)

KÜMİ FRS2de vade farkı ayrıştırması yapılmayacağından, sadece reeskont işlemleri için 328 Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri (-) hesabı kullanılmaktadır.

 

326 Alınan Depozito ve Teminatlar

TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur. KÜMİ FRS’de alınan depozito ve teminatlar 334 Alınan Depozito ve Teminatlar hesabında izlenecektir.

 

322

Verilen İleri Tarihli Çekler

324

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

325

Faturası Beklenen Alımlardan Borçlar

 

322 Verilen İleri Tarihli Çekler hesabında vadeli çekler izlenmektedir.

 

Diğer Borçlar

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

33

Diğer Borçlar

33

Diğer Borçlar

330

 

330

 

331

Ortaklara Borçlar

331

Ortaklara Borçlar

332

İştiraklere Borçlar

332

Bağlı Ortaklıklara, İştiraklere ve Müşterek Girişimlere (Anlaşmalara) Borçlar

333

Bağlı Ortaklıklara Borçlar

333

Diğer İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

334

 

334

Alınan Depozito ve Teminatlar

335

Personele Borçlar

335

Personele Borçlar

336

 

336

Diğer Çeşitli Borçlar

337

Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)

337

 

338

 

338

Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri (-)

339

Diğer Çeşitli Borçlar

339

 

 

TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur.

 

Alınan Avanslar

 

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

34

Alınan Avanslar

345

Alınan Avanslar

340

Alınan Sipariş Avansları

345

Alınan Sipariş Avansları

341

 

346

Alınan İş Avansları

344

 

348

Alınan Diğer Avanslar

349

Alınan Diğer Avanslar

 

 

TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur.

 

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

 

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

36

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

36

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

360

Ödenecek Vergi ve Fonlar

360

Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

361

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

361

Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek Vergiler

362

İştiraklere Borçlar

362

Ödenecek KDV

363

 

363

Ödenecek ÖTV

364

 

364

Ödenecek Diğer Vergiler

365

 

365

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

366

 

366

Diğer Çeşitli Borçlar

367

 

367

 

368

Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler

368

Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler

369

Ödenecek Diğer Yükümlülükler

369

Ödenecek Diğer Yükümlülükler

 

Örnek: FAC A.Ş. işletmesi 2023 yılı Nisan ayında matrahsız bir kurumlar vergisi beyannamesi vermiştir.

Bu durumda, tahakkuk fişi üzerinde gelir üzerinden alınan vergiler değil, damga vergisi vb. tutarlar yer alacak olup, bu bedeller 364 Ödenecek Diğer Vergiler hesabında izlenecektir.

 

Borç ve Gider Karşılıkları

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

37

Borç ve Gider Karşılıkları

37

Borç ve Gider Karşılıkları

370

Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları

370

Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları

371

Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)

371

Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)

372

Kıdem Tazminatı Karşılığı

372

Kıdem Tazminatı Karşılığı

373

Maliyet Giderleri Karşılığı

373

Çalışanlara sağlanacak Diğer Faydalara İlişkin Karşılıklar

374

 

374

Gider Karşılıkları

375

 

375

Garanti Karşılıkları

376

 

376

Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Maliyetlere İlişkin Karşılıklar

377

 

377

Yeniden Yapılandırma Karşılıkları

378

 

378

Çevre Düzenleme Karşılıkları

379

Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

379

Diğer Karşılıklar

 

TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur.

 

 

Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

38

Gelecek Aylara Ait Gelirler

38

Ertelenmiş (Gelecek Aylara Ait) Gelirler ve Gider Tahakkukları

380

Gelecek Aylara Ait Gelirler

380

Ertelenmiş (Gelecek Aylara Ait) Gelirler

381

Gider Tahakkukları

381

 

382

 

382

Alınan Devlet Teşvikleri

383

 

383

 

384

 

384

 

385

 

385

Gider Tahakkukları

386

 

386

 

387

 

387

 

388

 

388

Sayım ve Tesellüm Fazlaları

389

 

389

 

 

TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur.

 

KÜMİ FRS’de 382 Alınan Devlet Teşvikleri  hesabı alınan veya alınacak olan devlet teşviklerinin uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre ileriki aylarda kâr veya zarar hesaplarına aktarılacak olan kısmının izlenmesinde kullanılır.

 

Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

39

Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

39

Diğer Kısa Vadeli Yabancı Yükümlülükler

390

 

390

 

391

Hesaplanan KDV

391

Hesaplanan KDV

392

Diğer KDV

392

Diğer KDV

393

 

393

Merkez ve Şubeler Cari Hesabı

394

 

394

 

395

 

395

Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler

396

 

396-399

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Gruplara İlişkin Yükümlülükler

397

Sayım ve Tesellüm Fazlaları

 

 

398

 

 

 

399

Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

 

 

 

TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur.

 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Bölümünün Çevrimi:

TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur. KÜMİ FRS’de ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü hesaplanmayacaktır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar bölümündeki çevrim aynen uygulanacaktır.

 

Öz Kaynaklar Bölümünün   Çevrimi:

 

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

50

Ödenmiş Sermaye

50

Ödenmiş Sermaye

500

Sermaye

500

Sermaye

501

Ödenmemiş Sermaye (-)

501

Ödenmemiş Sermaye (-)

502

Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları

502

Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları

503

Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)

503

Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)

 

 

504

Paya Dönüşen Borçlanma Araçları

 

TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur. TDHP hesap planında paya dönüştürülebilir borçlanma araçları için yer olmadığı için, 500 hesabın alt hesapları kulanılırken, KÜMİ FRS’de 504 Paya Dönüşen Borçlanma Araçları hesabı 306 Paylara Dönüştürülebilir Borçlanma Araçlarının Finansal Yükümlülük Bileşenleri hesabı ile kullanılmak suretiyle işlem yapılır.

 

Örnek: FAC A.Ş. paylara dönüşebilir borçlanma aracı olarak 200.000 TL bedelle menkul kıymet ihraç etmiş olsun. Bu borçlanma aracı ise, 25 Kasım 2022 tarihinde paya dönüşmekte olup ilgili muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.

 

25 Kasım 2022 Tarihli Yevmiye Kaydı

306

 

Paylara Dönüştürülebilir Borçlanma Araçlarının Finansal Yükümlülük Bileşenleri

200.000

 

504

Paya Dönüşen Borçlanma Araçları

200.000

 

504

 

Paya Dönüşen Borçlanma Araçları

200.000

 

500

Sermaye

200.000

 

Sermaye Yedekleri

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

52

Sermaye Yedekleri

52

Sermaye Yedekleri

520

Hisse Senedi İhraç Primleri

520

Pay İhraç Primleri

521

Hisse Senedi İptal Kârları

521

Pay İptal Kârları

522

MDV Yeniden Değerleme Artışları

522

Geri Alınan Payların Yeniden Satışında Ortaya Çıkan Primler

523

İştirakler Yeniden Değerleme Artışları

523

Pay İhraç Giderleri (-)

529

Diğer Sermaye Yedekleri

529

 

 

TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur. Yeniden değerleme artış farklarının izlenmesinde TDHP ile KÜMİ FRS arasında farklılık bulunmamaktadır.

 

KÜMİ FRS’de yeniden değerleme uygulaması ihtiyaridir. Eğer yeniden değerleme yapılırsa, BOBİ FRS ile uyumlu olarak öz kaynak grubunda değişiklikler yapılacaktır. Yeniden değerleme yapılmazsa, TDHP ile KÜMİ FRS arasında farklılık bulunmayacaktır.

 

Kar Yedekleri

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

54

Kâr Yedekleri

54

Kâr Yedekleri ve Fonlar

540

Yasal Yedekler

540

Kârdan Ayrılan Yasal Yedekler

541

Statü Yedekleri

541

Statü Yedekleri

542

Olağanüstü Yedekler

542

Olağanüstü Yedekler

543

Diğer Kâr Yedekleri

543

Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler

544

Özel Fonlar

544

Girişim Sermeyesi Fonu

545

 

545

Yedeklerde İzlenen İstisnaya Konu Satış Kârları

546

 

546

Yedeklerde İzlenen Devlet Teşvik Gelirleri

547

 

547

Sabit Kıymet Yenileme Fonları

548

 

548

Kârdan Ayrılan Özel Amaçlı Fonlar

549

 

549

Diğer Kâr Yedekleri

 

TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur.

 

Geçmiş Yıl Zararları

 

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

58

Geçmiş Yıl Zararları

58

Geçmiş Yıl Zararları

580

Geçmiş Yıl Zararları

580

Geçmiş Yıl Zararları

581

 

581

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklerden Kaynaklanan Düzeltme Zararları

582

 

582

Geçmiş Yıl Hatalarından Kaynaklanan Düzeltme Zararları

583

 

583

İlk Geçişte Ortaya Çıkan Zararlar

 

TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur.

 

Dönem Net Kârı/Zararı

 

TDHP

 

KÜMİ FRS

59

Dönem Net Kârı (Zararı)

 

59

Dönem Net Kârı (Zararı)

 

590

Dönem Net Kârı

590

Dönem Net Kârı

591

Dönem Net Zararı

591

Dönem Net Zararı

 

TDHP ile KÜMİ FRS tamamen birbiri ile uyumludur.

 

 

 

 

 

 

 

Gelir Tablosu Dönüşümü

Temel mali tablolar arasında yer alan gelir tablosunu KÜMİ FRS’ye çevriminde aşağıda belirtilen işlemler yapılır.

 

 

KÜMİ FRS

MSUGT/TDHP

Vade Farkı

Stok maliyetine eklenir.

Stok maliyetine eklenir.

Borçlanma Maliyetleri

Kâr/Zarara aktarılır.

Maliyete aktarılır.

Dönem Sonu Ölçümü

Maliyet değeri üzerinden yapılır.

Maliyet değeri üzerinden yapılır.

Stok Maliyetlerinin Ölçümü

Tam maliyet veya normal maliyet yöntemi kullanılır.

Tam maliyet yöntemi kullanılır.

Değer Düşüklüğü

Değerde %10’dan fazla düşüş olması halinde uygulanır.

Net gerçekleşebilir değerin maliyetin altına düşmesi halinde uygulanır.

 

KÜMİ FRS’ye Dönüştürülmüş Gelir Tablosu

BRÜT SATIŞLAR

 

XXX

600 Yurt İçi Satışlar

XXX

 

SATIŞ İNDİRİMLERİ

 

 

610 Satıştan İadeler

XXX

 

NET SATIŞLAR

 

XXX

SATIŞLARIN MALİYETİ

 

XXX

620 Satılan Mamuller Maliyeti

XXX

 

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti

XXX

 

ESAS FAALİYET DÖNEM GİDERLERİ

 

XXX

630 Araştırma Geliştirme Giderleri

XXX

 

631 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri

XXX

 

632 Genel Yönetim Giderleri

XXX

 

DİĞER FAALİYET OLAĞAN GELİR VE KARLAR

 

XXX

640 Esas Faaliyet Alacaklarına İlişkin Vade Farkı

XXX

 

649 Diğer Faaliyetlerden Çeşitli Gelir ve Kazançlar

XXX

 

650 Ticari Borçlara İlişkin Vade Farkları

XXX

 

651 Esas Faaliyet Alacaklarına İlişkin Değer Düşüklüğü Karşılık Gideri

 

 

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARAR

 

XXX

659 Diğer Gider ve Zararlar

XXX

 

FİNANSAL GELİRLER

 

XXX

661 Finansal Gelirler

XXX

 

666 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Yatırımlarına İlişkin

XXX

 

FİNANSAL GİDERLER

 

XXX

670 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri

XXX

 

674 Kur farkı Giderleri

XXX

 

DÖNEM KAR VEYA ZARARI

 

XXX

690 Sürdürülebilir Faaliyetler Dönem Karı

XXX

 

691 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı Yasal Vergi

XXX

 

693 Sürdürülebilir Faaliyetler Dönem Net Karı veya Zararı

XXX

 

 


Yazılara Dön