Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Güvence Denetimi

Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Güvence Denetimi

Şirketlerin performansının değerlendirilmesinde kullanılan finansal tabloların, şirket performansının değerlendirilmesi açısından yetersiz kaldığı ve yatırımcıların yatırım kararları alırken finansal veriler kadar finansal olmayan verilere de gereksinimi ortaya çıkmıştır. Toplumlar sürdürülebilirlik konusunda daha duyarlı ve bilinçli duruma gelmeye başlamasıyla, yatırımcılar, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanında risk ve belirsizliklerin şirket performansına etkisini değerlendirmelerine olanak tanıyan verileri değerlendirmeye başlamışlardır.

Sürdürülebilirlik konusunda yaşanan bu gelişmeler, şirketleri sorumluluk almaya ve toplum beklentilerini karşılamak için, çevre, çalışan hakları, şeffaflık, etik ve hesap verilebilirlik gibi konularda stratejiler geliştirmeye ve faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve yönetişim konularındaki etkilerini açıklamaya yönlendirmiştir. Şirketlerin gerçek anlamda sürdürülebilirliğe katkı sağlamaları ise hazırlanan raporların şeffaflığına, karşılaştırılabilirliğine ve güvenilirliğine bağlı olup düzenlenen raporların standardizasyonunun sağlanması gerekmektedir.

Sürdürülebilirlik Raporlaması

Sürdürülebilirlik raporlaması, paydaşlara bir şirketin toplumdaki rolü ve topluma katkısı hakkında bilgi sağlar ve bir şirketin ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim konularındaki performansını gösterir. Sürdürülebilirlik raporu, müşteri hizmetlerinden iklim değişikliğine kadar finansal olmayan pek çok konunun şirketin değer oluşturma kapasitesine nasıl katkıda bulunduğunu veya değer oluşturma kapasitesini nasıl etkilediğini belirtir.

Sürdürülebilirlik raporlaması, genel itibarıyla şirketin ekonomik, çevresel ve sosyal konulara etkisi hakkında bilgiler vererek, şirketlerin yeni küresel sürdürülebilir ekonomiye entegre olabilmek için gereken hedefler belirlemesini ve değişiklikleri yapmasını sağlar. Sürdürülebilirlik raporlaması, bir şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim performansını paydaşlarına açıklama sürecidir. Sürdürülebilirlik raporları tipik olarak bir şirketin iklim değişikliği, su kullanımı, atık yönetimi, çalışan ilişkileri ve insan hakları gibi alanlardaki politikaları, prosedürleri ve performansı hakkında bilgiler içerir.

Entegre Raporlama

Şirketlerin finansal performansları hakkında düzenlenen raporlara bu şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim risklerini stratejilerine ve operasyonlarına entegre edebilmeleri amacıyla düzenlenen sürdürülebilirlik raporlarının entegre edilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Entegre rapor, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi tarafından, bir kuruluşun içinde yer aldığı dış çevre bağlamında stratejisi, yönetimi, performansı ve gelecekten beklentilerinin kısa, orta ve uzun vadede nasıl değer oluşturduğunun kısa ve öz bir şekilde raporlanması olarak tanımlanmaktadır.

Entegre raporlama, finansal rapor kullanıcılarına sunulan bilginin kalitesini artırmayı, kurumsal raporlamaya daha bütüncül ve verimli bir yaklaşım getirmeyi, hesap verebilirlik ve yönetilebilirlik öğelerini güçlendirmeyi ve kısa, orta ve uzun vadeli değer oluşturulmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Kurumların sürdürülebilir performansını destekleyen entegre raporlama, şirketlerin yatırımcıları ile diğer paydaşlarının, şirketin gerçek performansını ve risklerini görebilmesine olanak tanır.

Entegre raporlama, bir şirketin performansının tüm yönlerini içerecek şekilde sürdürülebilirliğin ötesine geçen kapsamlı bir raporlama yaklaşımıdır. Entegre raporlar, bir şirketin mali, çevresel, sosyal ve yönetişim performansı hakkındaki bilgileri entegre ederek zaman içinde nasıl değer oluşturduğuna dair bütüncül bir görünüm sağlar. Sürdürülebilirlik raporlaması ile entegre raporlama arasındaki temel fark, açıklanan bilgilerin kapsamıdır. Sürdürülebilirlik raporları, bir şirketin ESG performansına odaklanırken, entegre raporlar bir şirketin performansına ilişkin daha bütüncül bir görünüm sağlar.

Güvence Denetimi

Sürdürülebilirlik raporlarına güvence verilmesi ise bağımsız bir üçüncü tarafın bir şirketin sürdürülebilirlik bilgilerinin güvenilirliği hakkında güvence sağladığı bir süreçtir. Sürdürülebilirlik raporlarına güvence verilmesinin amacı, paydaşlara bu bilgilerin güvenilir olduğuna dair bir güvence düzeyi sağlamaktır. Bu sayede, paydaşlar şirketle ilgili daha sağlıklı yatırım kararı verebilir.

4 Haziran 2022 tarih ve 31856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikle anılan Kanun’un 88’inci maddesine: “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, belirlediği işletmeler ve kuruluşlar için uygulamada birliği ve sürdürülebilirliğe ilişkin raporlamaların uluslararası alanda geçerliliğini sağlamak amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını belirlemeye ve yayımlamaya yetkilidir. Belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kanunla kurulan kurum ve kurullar, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olmak şartıyla kendi alanları için geçerli olacak standartlarla ilgili olarak ayrıntıya ilişkin düzenlemeler yapabilir.” fıkrası eklenerek Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının belirlenmesinde yetkili kılınmıştır.

Bu kapsamda, KGK içerisinde konuyla ilgili ilk adımlar atılmış ve Sürdürülebilirlik Standartları Dairesi kurularak faaliyetlerine başlamıştır. Bununla birlikte, ISSB tarafından yayımlanan 2 taslak standardın çevirisi tamamlanarak söz konusu taslaklar kamuoyu görüşüne açılmıştır: 

 

• TFRS S1 - Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler (https://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/Surdurulebilirlik/S1%2030_11_2022.pdf)

 

• TFRS S2 - İklimle İlgili Açıklamalar (https://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/Surdurulebilirlik/S2%2030_11_2022.pdf). 

 

Sonuç olarak, sürdürülebilirlik performanslarını etkili bir şekilde paydaşlarına aktarabilen şirketler, artan şeffaflık, gelişmiş karar verme, düşük risk, yatırım çekme ve çalışan motivasyonlarının artırılması yönünde kendilerini geliştirebilirler.


Eser Sevinç

Yeminli Mali Müşavir


Yazılara Dön